Algemene voorwaarden Capoeirarts

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten, shows en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Capoeirarts, Voet van Oudheusdenlaan 7, 4101 ZC te Culemborg, hierna te noemen Capoeirarts.

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: - Capoeirarts: de medewerkers van Capoeirarts alsmede het bedrijf gevestigd te Culemborg (KvK nummer 30224294); - Klant: de wederpartij van Capoeirarts, waarvoor Capoeirarts een workshop of show organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon; - Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant. - workshop of show: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Capoeirarts aan de klant is aangeboden.

ARTIKEL 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Capoeirarts heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een email stuurt naar Capoeirarts waarin hij/zij aangeeft te willen boeken.

2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.3 Er vindt geen annulering plaats indien u (de klant) de bevestiging niet ondertekent, of indien u niet tijdig betaalt.

ARTIKEL 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Capoeirarts zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Capoeirarts het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Capoeirarts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Capoeirarts worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Capoeirarts zijn verstrekt, heeft Capoeirarts het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

3.4 Capoeirarts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Capoeirarts is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Capoeirarts kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Klant vrijwaart Capoeirarts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 4: Betaling

4.1 De betaling van het verwachte totaalbedrag van een show dient voor de datum van de show volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. De klant ontvangt hiervoor bij de bevestiging een voorschotnota.

4.2 Het niet ondertekenen van een opdrachtbevestiging leidt niet tot annulering van de boeking.

4.3 Nadat de workshop of show heeft plaats gevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 21 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn.

4.4 Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

4.5 Indien Capoeirarts hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4.6 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.

4.7 Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

4.8 Parkeerkosten, dan wel gemaakte vervoerskosten voorafgaand, tijdens of na de overeengekomen dienst vallen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5: Reserveringssom

5.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een workshop of show omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

5.2 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het programma. Capoeirarts behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

ARTIKEL 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)

De reservering kan door de klant in overleg met Capoeirarts gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het aantal deelnemers, gelden voor die aantallen de annuleringsvoorwaarden (zie Artikel 7).

ARTIKEL 7: Annuleringen

7.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

a. annulering > 6 weken voor bedoeld tijdstip 25% van de reserveringssom

b. annulering > 2 weken voor bedoeld tijdstip 50% van de reserveringssom

c. annulering <  1 week voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom

7.2 Annuleringen dienen schriftelijk per post of per mail en gedateerd te gebeuren.

7.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiterlijk drie weken voor de workshop kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast, tenzij dit anders met Capoeirarts wordt afgesproken. Bij vermindering van het aantal personen heeft Capoeirarts het recht de prijs per persoon aan te passen.

7.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

ARTIKEL 8: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen

8.1 Alleen Capoeirarts behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteit.

8.2 Indien door omstandigheden door Capoeirarts wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Capoeirarts zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

8.3 Indien Capoeirarts besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht Capoeirarts zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende programma, zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan.

ARTIKEL 9: Klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerste werkdag bij Capoeirarts worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Capoeirarts. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt Capoeirarts het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien Capoeirarts aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de workshop of show.

10.2 Door Capoeirarts wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de workshop of show. Capoeirarts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Capoeirarts aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een workshop of show niet kan doorgaan.

10.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

10.5 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.

10.6 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van Capoeirarts of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Capoeirarts geleverde blijft in eigendom van Capoeirarts en mag niet doorgespeeld of doorverkocht worden aan derden. 

11.2 De klant garandeert het voorkomen en vervaardiging van geluids- en/of beeldopnamen, het gebruik van naam, beeltenis of logo van de artiest of verkoop van producten met vermeldingen hiervan zonder schriftelijke toestemming van Capoeirarts voor, tijdens en na de overeengekomen dienst. Het publiciteitsmateriaal van de artiest, dat door Capoeirarts ter beschikking is gesteld, zal uitsluitend worden gebruikt om bekendheid te geven aan de overeengekomen workshop of show.

ARTIKEL 12: Begin- en eindtijd

De begin- en eindtijd van een workshop of show wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het workshop of show aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal Capoeirarts hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant.

ARTIKEL 13: Opschorting en ontbinding

13.1 Capoeirarts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Capoeirarts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. - klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

13.2 Voorts is Capoeirarts bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Capoeirarts op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Capoeirarts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Capoeirarts behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14: Overmacht

14.1 Capoeirarts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Capoeirarts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Capoeirarts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Capoeirarts worden daaronder begrepen.

14.3 Capoeirarts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Capoeirarts zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4 Capoeirarts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Capoeirarts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 15: Geschillen

15.1 De rechter in de vestigingsplaats van Capoeirarts is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Capoeirarts het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 16: Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen Capoeirarts en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 17: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

17.2 De Algemene Voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

17.3 De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website www.brazil4life.nl.